Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Maťerská škola Vlkyňa. Vlkyňa č.4 , 980 44 p. Lenartovce. 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ v obci Vlkyňa

 

Obec Vlkyňa v zmysle §4 zákona NR SR č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov a v zmysle §5 zákona NR SR č. 552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v obci Vlkyňa

s predpokladaným nástupom od 01. septembra 2021

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklaady uchádzača:

 • odborná a pedagogická spôsobilisť v zmysle zákona č.317/2009Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnacoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnacov a odborných zamestnacov v znení neskorších prepisov.
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v zmysle zákona č.138/2019Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa vítané
 • predpoklady pre výkonriaditeľskej funkcie
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Ďaľšie požadované predpoklady uchádzača:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • spôsobilosť používať spisovný jazyk v úradnom jazyku
 • znalosť školskej legistratívy
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov

Iné kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • ovládanie práce s počítačom na užívateľskej úrovni ( World, Excel, Internet )

Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný štukturovaný životopis
 • potvrdenie o pedagogickej praxi
 • overenie kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 )
 • písomný súhlas uchádzača s použitím jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad vo Vlkyni č.70,  980 44 a obálke označenej heslo: " Výberové konanie na riaditeľa MŠ s VJM Vlkyňa - NEOTVÁRAŤ ". najneskôr do 10.08.2021 .

Rozhodujúcimpre doručenie je dátum podania na poštovej pečiatke. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všetky požadované doklady a prílohy a  budú na výberové konanie písomne pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Vo Vlkyni dňa: 13.07.2021

Gejza Ujj, starosta obce